எச்சரிக்கை

இந்த வலைப்பக்கங்களில் வரும் என்னுடைய பதிவுகளை என் அனுமதி இல்லாமல் யாரும் பயன்படுத்தக் கூடாது. மேற்கோள் காட்டத் தேவை எனில் என் பதிவின் சுட்டியைக் கொடுக்கவேண்டும்.


Not a penny is he going to take with him finally after his lifelong pursuit of money. The Lord's name, Bhagawan nama, is the only currency valid in the other world.

Have a great day.

பரமாசாரியாரின் அருள் வாக்கு

Wednesday, March 15, 2006

Things I want to do

I did comment moderation this time successfully. Last time it did not work properly. I do not know the reason. Now it is o.k.Now I will try to get the e-kalappai to write in Tamil. But my children did not know Tamil. They may want it in English. I will try my best to keep both English and Tamil.First I have to try to get the e-kalappai here successfully. No free masons available to build my house.I have to do it myself only. Hope this time I will get success.