எச்சரிக்கை

இந்த வலைப்பக்கங்களில் வரும் என்னுடைய பதிவுகளை என் அனுமதி இல்லாமல் யாரும் பயன்படுத்தக் கூடாது. மேற்கோள் காட்டத் தேவை எனில் என் பதிவின் சுட்டியைக் கொடுக்கவேண்டும்.


Not a penny is he going to take with him finally after his lifelong pursuit of money. The Lord's name, Bhagawan nama, is the only currency valid in the other world.

Have a great day.

பரமாசாரியாரின் அருள் வாக்கு

Saturday, November 05, 2005

My Thoughts

Hello bloggers, I am new to this. This is just a trial.It is o.k I have successfully created with the help of my friend.Without her help i am trying.
Just now i have typed something in this page I donot know what happened to that.What happened to my letter?Do you know how to type the letters. There is some error is coming.
Monday;November 7 1.27P.M.
Hello, I just read Kasi's new arivippu about the registrations in TamilmanamEverything is very interesting. Hopt this registration is get going smoothly.I have no technical knowledge to rectify it if it comes.