எச்சரிக்கை

இந்த வலைப்பக்கங்களில் வரும் என்னுடைய பதிவுகளை என் அனுமதி இல்லாமல் யாரும் பயன்படுத்தக் கூடாது. மேற்கோள் காட்டத் தேவை எனில் என் பதிவின் சுட்டியைக் கொடுக்கவேண்டும்.


Not a penny is he going to take with him finally after his lifelong pursuit of money. The Lord's name, Bhagawan nama, is the only currency valid in the other world.

Have a great day.

பரமாசாரியாரின் அருள் வாக்கு

Thursday, January 19, 2006

forgotting passwords

Again and again i am forgotting the password to my blog.Today i have posted a letter to Mr Dondu about his view in spending . It is so interesting.Just like my childhood days.I want to tell to my children but they are ignoring.They do'nt even want to know about that because their world is another. And I am changed my password and till now the old password did not come to my memory.Here BJP is going to have fun in Karnataka. But I don't like it.BJP is also behaving like other parties.I want to write so many things but still have to some experience.Now i have to post the comments to Mr.Dondu. But i did not know whether it reached him or not.

Sunday, January 15, 2006

today's thoughts

i want to write this post in tamil. but i didnot know how to use the tamil fonts inspite of my knowledge in tamil typing. is it easy for me to type in tamil usig unicode? how to use it?today i read all sbout the tamilmanam's posts. and they are very much interesting. i fell a little sorry fornot reading them.but we bought computer only on March only because we will be able to chat with our children and see them in the web.but it is useful in many ways. i am suffering from Asthma for the last three months severely so i could not able to sit for a long time.The bloggers debate is very interesting. and they are useful also.Everybody in the blogworld is very much friendly. I missed them all by not knowing tamil fonts.