எச்சரிக்கை

இந்த வலைப்பக்கங்களில் வரும் என்னுடைய பதிவுகளை என் அனுமதி இல்லாமல் யாரும் பயன்படுத்தக் கூடாது. மேற்கோள் காட்டத் தேவை எனில் என் பதிவின் சுட்டியைக் கொடுக்கவேண்டும்.


Not a penny is he going to take with him finally after his lifelong pursuit of money. The Lord's name, Bhagawan nama, is the only currency valid in the other world.

Have a great day.

பரமாசாரியாரின் அருள் வாக்கு

Tuesday, March 14, 2006

My thoughts

My thoughtsTilll today I am trying to post in English but it is lnot working. The e-kalappai asked me to pay in dollars to lwork. I do not lknow lwhat to ldo. I know three free mason to build my house in Tamil but two lof them are out of state. The one near tried to lhis best. But to lno avail. So lI have to lwait for lsome more days to build my house in Tamil.